Procedura kontroli przedsiębiorców - KWP w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura kontroli przedsiębiorców

Procedura kontroli przedsiębiorców

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

 

TRYB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BIAŁYMSTOKU U PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA BRONI W RAMACH USŁUG RUSZNIKARSKICH, OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM.

 

1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli, poprzedzonego analizą prawdopodobieństw naruszenia prawa przez przedsiębiorców wytwarzających broń w ramach usług rusznikarskich, prowadzących obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Analiza obejmuje identyfikację przedsiębiorców, u których ryzyko naruszenia przepisów jest większe.

3. Analiza prowadzona jest w oparciu o dokumentację w postaci:

 • protokołów kontroli przedsiębiorcy, informacji od kontrolowanego o realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • informacji przesyłanej przez przedsiębiorców o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji czy istotnych ich części oraz technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • pism instytucji oraz osób fizycznych o ewentualnych nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • innej istotnej dokumentacji.

4. Czynności kontrolne podejmowane są nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

5. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podpisuje Komendant Wojewódzkim Policji w Białymstoku. W treści upoważnień znajduje się zakres kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy;
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

7. Czas trwania wszystkich kontroli nad działalnością związaną z „obrotem specjalnym”, w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

a) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,

b) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,

c) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,

d) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

8. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

9. Upoważnieni funkcjonariusze, przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

10. Udokumentowanie podjęcia czynności kontrolnych, po uprzednim wykluczeniu faktu prowadzenia kontroli przez inny organ kontrolny, następuje w książce kontroli przedsiębiorcy.

11. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, bądź innych miejscach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontrolującego.

12. Kontrola przeprowadzana jest w godzinach pracy kontrolowanego przedsiębiorcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – o każdej porze.

13. Czynności kontrolne polegają w szczególności na dokonaniu sprawdzenia:

 • zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją;
 • uprawnień i kwalifikacji osób kierujących koncesjonowaną działalnością oraz osób zatrudnionych przy obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • sposobu zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych, w tym wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i systemy alarmowe;
 • sposobu i prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z uwzględnieniem zgodności stanów ewidencyjnych ze stanami faktycznymi;
 • dokumentacji stanowiącej podstawę zakupu i sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • przestrzegania terminów przekazywania informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży.

14. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, w którym zawarte są ustalenia  kontrolujących co do stanu faktycznego działalności przedsiębiorstwa oraz stwierdzone nieprawidłowości.

15. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, które podpisywane są przez kontrolujących funkcjonariuszy oraz kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną.

16. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany przedsiębiorca może złożyć na piśmie zastrzeżenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisu. O nieuwzględnieniu zastrzeżeń, o których mowa, kontrolujący informują kontrolowanego przedsiębiorcę na piśmie.

17. Odmowa podpisania protokołu przez przedsiębiorcę nie stanowi przeszkody do podpisania
go przez kontrolujących funkcjonariuszy. O odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę, kontrolujący czynią wzmiankę w protokole.

18. Kontrolujący mogą utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych. Nośniki obrazu i dźwięku, na których utrwalono przebieg kontroli, załącza się do protokołu kontroli.

19. Kontrole z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym prowadzone są z poszanowaniem podstawowych zasad kontroli oraz standardów pracy rekomendowanych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad prowadzenia kontroli
w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

20. Utrudnianie przeprowadzenia przez uprawniony organ kontroli działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, podlega karze grzywny.

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1839 t.j. ze zm.).

3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290 t.j. ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży
(Dz. U. z 2013 r., poz. 343).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 222, poz. 1451).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 262 t. j.).

8. Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 ze zm.).

 

Metryczka

Data publikacji : 02.03.2018
Data modyfikacji : 20.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zielińska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Klimowicz
do góry