Petycje - KWP w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Petycje składa się do Komendanta Wojewódzkiego Policji, zgodnie z ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje:

 1. listownie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku: 15-003 Białystok,         ul. Sienkiewicza 65;     
 2. elektronicznie na adres: kwp@policja.gov.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl lub bezpośrednio poprzez odnośnik do Wniosku ogólnego
 4. faksem, na numer 47 711 32 21;
 5. osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65    – codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie podmiotu petycji;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

 

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adres wnoszącego, nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.08.2015
Data modyfikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP Białystok - Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzegorczuk
do góry