Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KWP w Białymstoku

 1. Wydział Kryminalny
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik telegramów,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka doręczeń,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka ewidencji sprzętu,
 • Książka ewidencji materiałów,
 • Lista obecności.
 1. Wydział Wywiadu Kryminalnego
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dzienniki podawczy,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka doręczeń,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka ewidencji sprzętu,
 • Książka ewidencji materiałów,
 • Lista obecności.
 1. Laboratorium Kryminalistyczne
 • Dziennik korespondencyjny w formie elektronicznej,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Rejestr wpływających przepisów (MSWiA, KGP),
 • Ewidencja urlopów, Rejestr rachunków,
 • Ewidencja pieczęci i ich odciski,
 • Rejestr czynności na miejscu zdarzenia.
 1. Wydział Prewencji
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy – ewidencja telegramów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Dziennik przepisów (wpływających MSWiA, KGP, KWP),
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Ewidencja urlopów,
 • Ewidencja pieczęci i ich odciski,
 • Książka wyjść f-szy i pracowników wydziału,
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej (sprzęt kwaterunkowy i techniczny),
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej (dyskietki, płyty CD, DVD itp.),
 • Listy obecności Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku,
 • Roczna karta ewidencji obecności w pracy pracowników cywilnych,
 • Rejestr nadgodzin pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku,
 1. Wydział Sztab Policji
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Ewidencja przesyłek nadanych,
 • Ewidencja przesyłek otrzymanych,
 • Rejestr pieczęci i stempli,
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału w jednostce użytkującej,
 • Dziennik przepisów, Książka przebiegu służby,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka wydania broni z pododdziału,
 • Książka wydania identyfikatorów,
 • Rejestr wydania radiotelefonu,
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu,
 • Wykaz policjantów pobierających upoważnienia do sprawdzania funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego w ramach patroli oficerskich KWP w Białymstoku,
 • Książka wydania sprzętu specjalistycznego będącego na stanie Sztabu Policji KWP w Białymstoku,
 • Książka nadzoru KWP w Białymstoku, Rejestr broni i amunicji zdeponowanej u dyżurnego KWP w Białymstoku,
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Rejestr telegramów wchodzących,
 • Rejestr telegramów wychodzących,
 • Rejestr lotów śmigłowca Sekcji Lotnictwa Policyjnego Wydziału Sztab Policji KWP w Białymstoku,
 • Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) – informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
 1. Wydział Ruchu Drogowego
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy (dot. telegramów),
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych ,
 • Ewidencja protokołów brakowania akt archiwalnych,
 • Ewidencja przepisów,
 • Rejestr wydawnictw i dokumentacji technicznej,
 • Ewidencja sprzętu – materiału w jednostce użytkującej,
 • Ewidencja notatników służbowych,
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
 • Ewidencja obecności – listy,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Rejestr wydanych pokwitowań,
 • Książka przyjęć interesantów,
 • Rejestr zaopiniowanych projektów organizacji ruchu drogowego,
 • Rejestr zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie ograniczonego kierowania ruchem drogowym wydanych na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dn. 04. 05. 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ,
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
 • Rejestr materiałów wideo przechowywanych oraz zabezpieczonych do celów dowodowych,
 • Rejestr meldunków wysłanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • Rejestr udzielania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego,
 • Dziennik pracy dialogowej,
 • SEWIK – system ewidencji wypadków i kolizji (system komputerowy),
 • KSIP – moduł Ruchu Drogowy – ewidencja kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego (system komputerowy).
 1. Wydział Postępowań Administracyjnych
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Książką ewidencji kluczy,
 • Rejestr zapytań o karalność,
 • Rejestr opinii osób ubiegających się o: licencje, koncesje, broń,
 • Rejestr osób posiadających lub ubiegających się o licencje,
 • Ewidencja wydanych licencji pracowników ochrony fizycznej pierwszego stopnia,
 • Ewidencje wydanych licencji pracowników ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 • Ewidencje wydanych licencji pracowników zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia,
 • Ewidencje wydanych licencji pracowników zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,
 • Ewidencja przychodów i rozchodów blankietów licencji pierwszego stopnia ochrony fizycznej,
 • Ewidencja przychodów i rozchodów blankietów licencji drugiego stopnia ochrony fizycznej,
 • Ewidencja przychodów i rozchodów blankietów licencji pierwszego stopnia zabezpieczenia technicznego,
 • Ewidencja przychodów i rozchodów blankietów licencji drugiego stopnia zabezpieczenia technicznego,
 • Książka ewidencji broni i animacji,
 • Książka udostępnienia broni i amunicji z depozytu,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu pozwolenia na broń,
 • Rejestr osób fizycznych posiadających lub ubiegających się o zezwolenie na broń,
 • Rejestr zezwoleń na broń wydaną podmiotom oraz osobom w nich zatrudnionym,
 • Rejestr psychologów uprawnionych do przeprowadzenia badań osób ubiegających się lub posiadających broń,
 • Rejestr lekarzy uprawnianych do przeprowadzenia badań osób ubiegających się lub posiadających broń,
 • Rejestr zabezpieczenia obiektów,
 • Rejestr osób posiadających lub ubiegających się o licencje detektywa,
 • Ewidencja wydanych licencji detektywa,
 • Rejestr koncesji,
 • Rejestr decyzji o wydaleniu osób wydalonych z Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Wydział Kontroli
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Rejestr kontroli,
 • Rejestr postępowań wyjaśniających,
 • Ewidencja pieczęci i stempli,
 • Rejestr teczek dokumentacji tajnych,
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
 • Rejestr wydanych notatników służbowych,
 • Książka wyjść.
 • Zespół Skarg i wniosków
 • Rejestr skarg, wniosków, listów i anonimów (w formie elektronicznej i manualnej),
 • Ewidencja przyjęć interesantów,
 • Książka przyjęć interesantów przez kierownictwo KWP w Białymstoku,
 • Rejestr rozmów infolinii Centrum Skarg KWP w Białymstoku.
 • Zespół Ochrony Pracy
 • Rejestr wypadków policjantów KWP w Białymstoku,
 • Rejestr wypadków policjantów KMP, KPP województwa podlaskiego,
 • Rejestr wypadków pracowników KWP w Białymstoku,
 • Rejestr szkoleń policjantów KWP w Białymstoku,
 • Rejestr szkoleń BHP pracowników KWP w Białymstoku,
 • Rejestr szkoleń wstępnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Rejestr wydatków (w formie elektronicznej i manualnej),
 • Rejestr umów zawartych z zakresu medycyny pracy,
 • Rejestr skierowań na wykonanie badań (postać elektroniczna),
 • Rejestr wydatków na okulary (postać elektroniczna).
 1. Wydział Kadr i Szkolenia
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy Naczelników KWP w/m,
 • Ewidencja akt osobowych,
 • Ewidencja wykonanych dokumentów,
 • Rejestr skierowań na WKL,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr skierowań na komisję lekarską,
 • Rejestr kandydatów z cywila i rejestr do służby kandydackiej,
 • Rejestr czynności wyjaśniających podjętych w trybie art. 134 i ustawy o Policji oraz zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy Policji Garnizony Podlaskiego,
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych wszczętych w danym roku przeciwko funkcjonariuszom Policji Garnizonu Podlaskiego,
 • Rejestr wydanych postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych,
 • Rejestr funkcjonariuszy Garnizony Podlaskiego ukaranych dyscyplinarnie będących w okresie próby i ukaranych mandatem karnym,
 • Rejestr wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy Policji Garnizony Podlaskiego,
 • Rejestr ewidencji pieczęci,
 • Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników cywilnych,
 • Książka wydania broni z pododdziału.
 1. Wydział Prezydialny
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Książka przepisów,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka ewidencji sprzętu –materiału w jednostce użytkującej,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Książka ewidencji wydawnictw-dokumentacji technicznej,
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli,
 • Ewidencja obecności,
 • Ewidencja urlopów,
 • Rejestr poczty: przesyłek nadanych i otrzymanych,
 • Rejestr upoważnień,
 • Rejestr pełnomocnictw procesowych,
 • Rejestr decyzji administracyjnych.
 1. Wydział Finansów
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy – korespondencja wpływająca i wychodząca,
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr protokołów-protokóły niszczenia pieczęci,
 • Księga druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr wpływających przepisów (KGP,KWP,MSWiA),
 • Ewidencja nabytków i ubytków (dokumenty zdane do archiwum),
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego i biurowego,
 • Ewidencja sprzętu informatycznego.
 1. Wydział Zaopatrzenia Inwestycji i Remontów
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy - korespondencja wpływająca do Wydziałów (faktury, rozkazy personalne),
 • Rejestr wpływających przepisów (MSWiA, KGP, KWP),
 • Rejestr protokołów - protokóły niszczenia pieczęci i stempli Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej /dyskietki i płyty CD/,
 • Rejestr Dowodów Materiałowych Pozostałych Środków Trwałych Rejestr Dowodów Materiałowych Środków Trwałych,
 • Rejestr Zamówień Publicznych o Wartości Przekraczającej 4.000 zł.
 • Zespół ds. uzbrojenia
 • Książka dowodów rzeczowych,
 • Książka ewidencji magazynowej,
 • Książki ewidencji głównej,
 • Książki ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów,
 • Książki ewidencji sprzętu uzbrojenia magazynu podręcznego,
 • Książki wydania broni a pododdziału,
 • Książki ewidencji sprzętu w jednostce użytkowej,
 • Książka kont osobistych,
 • Rejestr kont osobistych,
 • Metryki stanu jakościowego broni,
 • Książki kontroli sprzętu uzbrojenia.
 • Zespół ds. socjalnych
 • Rejestr mieszkań służbowych,
 • Rejestr potrzeb mieszkaniowych,
 • Rejestr raportów o przydział lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr pomocy finansowych,
 • Skorowidz kart mieszkaniowych,
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń finansowych policjantom i emerytom,
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych II instancji w przedmiocie świadczeń finansowych policjantom i emerytom,
 • Rejestr wydatków związanych z zakupem środków oraz usług medycznych,
 • Ewidencja urządzeń kontrolno – pomiarowych,
 • Rejestr wniosków funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych (FSEiRP),
 • Rejestr obrotu pieniężnego wydatku z FSEiRP,
 • Rejestr wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku policjantów,
 • Rejestr kart ewidencji dopłat do wypoczynku policjantów,
 • Rejestr zapomóg funkcjonariuszy,
 • Rejestr Funduszu Prewencyjnego PZU,
 • Rejestr wniosków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS),
 • Rejestr protokołów ZFŚS z jednostek terenowych,
 • Rejestr obroty pieniężnego wydatku z ZFŚS jednostek.
 • Zespół ds. gospodarki materiałowo – technicznej
 • Rejestr kart pracowników cywilnych,
 • Rejestr kart mundurowych funkcjonariuszy.
 • Zespół ds. techniki specjalnej
 • Rejestr kart ewidencyjnych /numerowych/ sprzętu techniki specjalnej,
 • Rejestr kart ewidencyjnych /numerowych/ sprzętu techniki biurowej,
 • Rejestr wydatków / wydatki pozabudżetowe/,
 • Książka środków trwałych /rej. kartotek środków trwałych/,
 • Książka pozostałych środków trwałych /rej. środków pozostałych wg. wartości/.
 • Zespół wspomagający
 • Zespół ds. administracyjno - gospodarczych i nieruchomości
 • Rejestr wydatków – faktury za dostawy, usługi, materiały,
 • Książka środków trwałych,
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej (sprzęt informatyczny Wydziału),
 • Księga środków trwałych (wycenione wartości budynków, budowli, maszyn energetycznych itp.),
 • Książka sprzętu ppoż.,
 • Książka sprzętu gospodarczego.
 1. Wydział Transportu
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Ewidencja wydanych materiałów kancelaryjnych,
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych,
 • Ewidencja kluczy,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 • Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Ewidencja pieczęci i stempli, Książka kontroli sanitarnej,
 • Ewidencja przepisów,
 • Rejestr akt brakowanych kat. „BC”,
 • Rejestr unieważnionych resortowych nr rejestracyjnych pojazdów,
 • Rejestr otrzymanych i wydanych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i naklejek kontrolnych,
 • Rejestr przydzielonych numerów rejestracyjnych,
 • Ewidencja wydanych upoważnień, zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych,
 • Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie,
 • Rejestr wypadków i uszkodzeń sprzętu transportowego,
 • Ewidencja wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego,
 • Rejestr dokumentów księgowych – podręczny rejestr faktur, rachunków, not księgowych z podziałem na jednostki organizacyjne Policji,
 • Rejestr wystawionych faktur za produkty mpis,
 • Rejestr wystawionych not księgowych za produkty mpis,
 • Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów,
 • Ewidencja obrotów sprzętu do mpis,
 • Rejestr otrzymanych i wydanych mikroprocesorowych kart flotowych,
 • Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego,
 • Ewidencja ilościowo wartościowa środków trwałych,
 • Rejestr wystawionych faktur (za usługi, złom, sprzedaż pojazdów),
 • Rejestr umów, zamówień dot. dostaw,
 • Ewidencja główna przychodów i rozchodów magazynowych,
 • Rejestr faktur i rachunków za udostępnianie pojazdów służbowych do celów nie służbowych,
 • Rejestr wyjazdów sprzętu transportowego – książka dyspozytora,
 • Ewidencja zleceń na wykonywanie OC,
 • Ewidencja ilościowa sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu,
 • Ewidencja ilościowa sprzętu biurowego w użytkowaniu,
 • Ewidencja ilościowa sprzętu techniki policyjnej w użytkowaniu,
 • Ewidencja ilościowa sprzętu żywnościowego i ppoż. w użytkowaniu,
 • Rejestr protokołów stanu technicznego pojazdów i urządzeń,
 • Rejestr badań technicznych pojazdów,
 • Ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w SO,
 • Rejestr nadanych i wybitych nr zastępczych oraz tabliczek zastępczych pojazdów,
 • Ewidencja szkoleń,
 • Rejestr jazd próbnych na zużycie paliwa,
 • Ewidencja wyposażenia dodatkowego pracowników SO,
 • Ewidencja przepustek jednorazowych.
 1. Wydział Łączności i Informatyki
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Książka doręczeń,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka wyjść służbowych,
 • Rejestr poczty przesyłek resortowych i pocztowych,
 • Ewidencja przepisów,
 • Książka ewidencji pieczęci,
 • Książki ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej,
 • Książki ewidencji materiałów podlegających rozliczeniu,
 • Ewidencja broni,
 • Ewidencja – Dziennik telegramów wchodzących,
 • Ewidencja – Dziennik telegramów wychodzących,
 • Ewidencja – Dziennik telegramów miejskich,
 • Ewidencja powielanych dokumentów
 • Rejestr jednostek organizacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych z terenu Białegostoku korzystających z usług Poczty Specjalnej KWP w Białymstoku,
 • Książka pracy kurierów Poczty Specjalnej,
 • Książki przebiegu służby,
 • Księga ewidencji środków trwałych,
 • Rejestr – skorowidz alfabetyczny kart materiałowych środków trwałych,
 • Rejestr kart materiałowych,
 • Rejestry dowodów urządzeń środków trwałych,
 • Rejestr dowodów materiałowych,
 • Rejestr protokołów stanu technicznego, Rejestr
 • kart narzędziowych WŁiI KWP,
 • Książka ewidencji telekomunikacyjnych sieci kablowych,
 • Ewidencja rachunków faktur VAT wystawionych przez WŁiI KWP,
 • Rejestr pism – dokumentacja przychodowa, rozchodowa,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Książka ewidencji sprzętu rezerwowego,
 • Książka wypożyczeń sprzętu rezerwy operacyjno-technicznej,
 • Rejestr przyrządów pomiarowych podlegających sprawdzeniu,
 • Książka konserwacji oraz pomiarów oporności uziomów,
 • Karty konserwacji urządzeń antenowych,
 • Książki ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Książka wydawania i przyjmowania sprzętu UKF do naprawy,
 • Książka konserwacji sprzętu,
 • Ewidencja kart abonenckich,
 • Ewidencja kart kablowych,
 • Ewidencja osób uprawnionych do systemów informatycznych,
 • Arkusze ewidencji lokalnej kart EKD do niejawnych systemów informatycznych: KCIK, PSRS, PSI.
 1. Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Dziennik (rejestr) korespondencji,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Książka doręczeń,
 • Dziennik ewidencyjny,
 • Rejestr wydanych przedmiotów,
 • Dziennik podawczy,
 • Rejestr pakowania przesyłek,
 • Dziennik stanowiska komputerowego,
 • Dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Ewidencja informatycznych nośników danych,
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu,
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,
 • Rejestr decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,
 • Rejestr zawieszonych postępowań sprawdzających,
 • Ewidencja (rejestr) upoważnień,
 • Ewidencja użytkowników systemów teleinformatycznych,
 • Ewidencja osób przebywających w strefie ochronnej,
 • Rejestr zbiór danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 • Rejestr kontroli,
 • Rejestr identyfikatorów i kart zbliżeniowych,
 • Rejestr wydanych przepustek okresowych,
 • Rejestr akt brakowanych kat. „BC”,
 • Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum,
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE”,
 • Inwentarze akt,
 • Ewidencja akt zagubionych,
 • Rejestr udostępnień akt z archiwum.
 1. Wydział Konwojowy
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik przepisów KWP, KGP, MSW,
 • Rejestr notatników służbowych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Ewidencja pieczęci służbowych i stempli,
 • Ewidencja wyjść w czasie godzin służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • Rejestr doręczeń wezwań funkcjonariuszom,
 • Rejestr cudzoziemców,
 • Ewidencja sprzętu łączności,
 • Rejestr kart Flota.
 1. Zespół ds. Zamówień Publicznych
 • Dziennik korespondencji,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Dziennik przepisów,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr umów.
 1. Zespół Prawny
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Rejestr spraw sądowych przeciwko Policji,
 • Rejestr spraw sądowych wnoszonych przez Policję,
 • Rejestr opinii Radcy Prawnego,
 • Rejestr Dzienników Ustaw,
 • Rejestr pełnomocnictw procesowych wydawanych przez Komenda Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,
 • Rejestr upoważnień wydanych przez Komenda Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,
 • Rejestr przepisów Komenda Wojewódzkiego Policji,
 • Rejestr przepisów Komenda Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Metryczka

Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuczyńska-Bielawska Agnieszka
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzegorczuk
do góry