Archiwum KWP w Białymstoku - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum KWP w Białymstoku

 

ARCHIWUM KWP w Białymstoku

znajduje się
w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
15-003 Białystok,  ul. Sienkiewicza 65
tel. (0-85) 667-28-13   fax (0-85) 667-26-71
 
 

DOSTĘP DO ZASOBU

ARCHIWUM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Zasób archiwalny:

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zbiór archiwalny po byłych KWMO i WUSW w Suwałkach
i Łomży oraz KWMO i WUSW w Białymstoku, obejmujący lata 1955-1990 oraz zbiór otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku od 1990 roku.

Materiały powstałe w okresie 1944-1954 oraz dokumenty wytworzone przez byłą Służbę Bezpieczeństwa w latach 1955-1990 zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

 

Wnioski o udostępnienie akt z zasobu archiwum należy kierować na adres:

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

15-003 Białystok 

ul. Sienkiewicza 65

 

Informacje w zakresie udostępnienia można uzyskać pod numerami:

tel. 085 670 2813 lub 085 670 2242

  

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien  zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 • określenie celu  i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Udostępnianie akt dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

Dokumentacja niearchiwalna – to dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (zniszczeniu).

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje poprzez:

Materiały archiwalne – to materiały posiadające znaczenie historyczne, które przechowywane są trwale i nie podlegają brakowaniu (zniszczeniu).

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w siedzibie KWP,
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci reprodukcji tych materiałów albo w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytanie.
 • w przypadku ponoszenia przez archiwum kosztów związanych z udostępnieniem oraz za sporządzenie reprodukcji materiałów (kserokopii) – zainteresowany wnosi opłatę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz.1161).

 

Podstawa prawna w zakresie udostępniania akt:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz.173, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz.1161),
 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr16, poz.95, z późn. zm.).

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • zawierających dane osobowe  – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

 1. prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
 3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Metryczka

Data publikacji 01.06.2015
Data modyfikacji 14.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Chorąży
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzegorczuk
do góry