Plan działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP Białystok i jednostkach podległych

Typ dostępności

Zadania

Okresy

sprawozdawcze

Komórki/Jednostki

realizujące zadanie.

Uwagi

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Realizacja przepisów wynikających z art. 6  ustawy  z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji i jednostkach podległych,  poprzez:

 • zapewnienie wolnych  od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem technicznych,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa   w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
 • sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo na konkretny wniosek Koordynatora dostępności.

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku i jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu  alternatywnego (zgodnie z art. 7 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

31.12..2020 r.
za rok 2020

31.12.2021 r.
za rok  2021

31.12.2022 r.
za rok 2022

31.12.2023 r.
za rok 2023

Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  KWP  w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Łączności  i Informatyki KWP w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku

Naczelnik Sztabu Policji KWP  w Białymstoku

Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa podlaskiego

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem  merytorycznym poszczególnych komórek.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Realizacja przepisów wynikających z ustawy  z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu  z KGP, poprzez:

 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • zapewnienie  na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 • sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych  w przedmiotowym planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku lub jednorazowo  na konkretny wniosek Koordynatora ds. dostępności.

W indywidualnym przypadku, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom  ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami

31.12.2020 r.
za rok 2020

31.12.2021 r.
za rok 2021

31.12.2022 r.
za rok 2022

31.12.2023 r.
za rok 2023

 

Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   KWP w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku

Naczelnik Sztabu Policji KWP  w Białymstoku

Zespół Prasowy KWP w Białymstoku

Komendanci Miejscy/ Powiatowi Policji woj. podlaskiego

 

Zadanie realizowane zgodnie  z zakresem  merytorycznym poszczególnych komórek.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

Realizacja przepisów wynikających z ustawy    z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:

 •  zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP w Białymstoku w formie określonej w tym wniosku (art. 31 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
 • wyznaczenie w jednostkach podległych KWP w Białymstoku osób odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy.
 • publikacja na stronach internetowych oraz w BIP  KWP w Białymstoku i jednostek podległych informacji o osobach odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy,
 • publikacja na stronie BIP raportu dostępności opracowanego przez Koordynatora ds. dostępności zgodnie z art. 11 powołanej ustawy.
 • sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo na konkretny wniosek W indywidualnym przypadku, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa  w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

31.12.2020 r.
za rok 2020

31.12.2021 r.
za rok 2021

31.12.2022 r.
za rok 2022

31.12.2023 r.
za rok 2023

Koordynator ds. dostępności KWP w Białymstoku

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku

Naczelnik Sztabu Policji KWP  w Białymstoku

Naczelnik Wydziału  Komunikacji Społecznej KWP  w Białymstoku

Zespół Prasowy KWP w Białymstoku

Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji woj. podlaskiego

 

Zadanie realizowane  zgodnie  z zakresem  merytorycznym poszczególnych komórek.

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Jasińska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP Białystok - Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzegorczuk
do góry