Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok - Ciężary publiczne - KWP w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

13.000

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

17.000

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

59.000

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

5.000

Wpływy z różnych opłat

202.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

44.000

Wpływy z usług

16.000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

40.000

Wpływy z pozostałych odsetek

17.000

Wpływy z różnych dochodów

172.000

Razem:

585.000

Metryczka

Data publikacji 28.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Borowski Zespół Budżetu i Wydatków Rzeczowych Wydziału Finansów
do góry